RODO

25 maja 2018 zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

W związku z tym przygotowaliśmy dla Ciebie niezbędne informacje, które znajdziesz w załączonym pliku PDF, dołączonym do wiadomości. Dowiesz się z niego, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie masz związane z tym prawa.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Agencja Kreatywności Małgorzata Turek z siedzibą w ul.spacerowa 68h 24-150 Nałęczów (dalej My, JIGGERES, Małgorzata Turek Szczęsna bądź Agencja Kreatywności)

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Skantaktuj sie z nami drogą mailową:

adres e-mail: biuro@jiggers.pl

adres pocztowy:

Agencja Kreatywności Małgorzata Turek z siedzibą w ul.spacerowa 68h 24-150 Nałęczów

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisania się na nasz newsletter, podczas składania przez Ciebie zapytania ofertowego oraz prośby o kontakt.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Agencja Kreatywności Małgorzata Turek ( www.taoman.pl)?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi newsletter, odpowiedzi na zapytania ofertowe jak i w związku z zawarciem umowy na świadczone przez nas usługi, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
 • umożliwienia świadczenia usługi drogą telefoniczną;
 • zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Agencji Kreatywności, którym jest:

 • zapewnienie obsługi usług płatniczych;
 • zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;
 • prowadzenie badań i analiz Agencji Kreatywności między innymi pod kątem funkcjonalności strony, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • prowadzenie analiz statystycznych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Agencja Kreatywności przetwarza Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron i profilowania.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Agencja Kreatywności wymaga podania przez Ciebie adresu e-mail aby móc się skontaktować za pośrednictwem formularza kontaktowego ze Spółką lub numeru telefonu by skontaktować się ze spółką przy wykorzystaniu aplikacji Call Page lub tradycyjnej formy kontaktu telefonicznego. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Agencji Kreatywności w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Agencję Kreatywności; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób ręczny lub automatyczny.
 • Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?

Agencja Kreatywności może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, dostawcom hostingu lub dostawcom usługi dostępu do publicznej sieci Internet.

Agencja Kreatywności może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz kancelariom prawnym w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń i windykacji należności.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Agencja Kreatywności przechowuje Twoje dane osobowe w związku z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonaniem umowy, maksymalnie 5 lat od dnia zawarcia umowy lub będą przechowywane do momentu rezygnacji z usługi newslettera, lub złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Agencja Kreatywności zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do firm: Google Inc., Facebook Inc., Microsoft Corporation w parciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Agencję Kreatywności polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. Profilowanie stosujemy, aby przedstawiać Ci takie komunikaty i treści, które będą dla Ciebie interesujące.